محورهای سمینار عبارتند از تمام جنبه‌های نظری و کاربردی آنالیز هارمونیک و مباحث مرتبط در سایر علوم از جمله
آنالیز هارمونیک کلاسیک و مجرد
فضاهای عملگری
گروه‌های کوانتومی
نظریۀ موجک‌ها و قاب‌ها
نظریۀ احتمال
نظریۀ ارگودیک
نظریۀ اندازه و انتگرال
نظریۀ تقریب
آنالیز فوریه
ساختارهای جبری توپولوژیک
فضاهای توابع خاص
گروه‌ها، ابرگروه‌ها و نیم گروه‌های توپولوژیک
گروه‌های لی و نظریۀ نمایش
فیزیک ریاضی
مخابرات بی‌سیم
آنالیز هارمونیک عددی
آنالیز هارمونیک گسسته
آنالیز هارمونیک محاسباتی
چهره‌شناسی
زمین شناسی
حروف شناسی
سیگنال‌های حیاتی
ژئوفیزیک