آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1401-08-08
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1401-08-08
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1401-08-15
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1401-11-07
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1401-11-22
تاریخ شروع سمینار
1401-12-18
تاریخ پایان سمینار
1401-12-19