کمیته علمی

حمیدرضا ابراهیمی‌ویشکی

حمیدرضا ابراهیمی‌ویشکی

عضو کمیته علمی
vishkium.ac.ir
دانشگاه فردوسی مشهد
فاطمه ابطحی‌فروشانی

فاطمه ابطحی‌فروشانی

عضو کمیته علمی
f.abtahisci.ui.ac.ir
دانشگاه اصفهان
مجید اسحاقی‌گرجی

مجید اسحاقی‌گرجی

عضو کمیته علمی
meshaghisemnan.ac.ir
دانشگاه سمنان
غلام‌حسین اسلام‌زاده

غلام‌حسین اسلام‌زاده

عضو کمیته علمی
esslamzshirazu.ac.ir
دانشگاه شیراز
فاطمه اسماعیل‌زاده

فاطمه اسماعیل‌زاده

عضو کمیته علمی
esmaeelzadehbojnourdiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
صدیقه باروط‌ کوب

صدیقه باروط‌ کوب

دبیر کمیته علمی
s.barutkubub.ac.ir
دانشگاه بجنورد
علی جباری‌شاهزاده‌محمدی

علی جباری‌شاهزاده‌محمدی

عضو کمیته علمی
jabbariuk.ac.ir
دانشگاه شهیدباهنر کرمان
آرمین حاجیان

آرمین حاجیان

عضو کمیته علمی
a.hadjianub.ac.ir
دانشگاه بجنورد
علیرضا خدّامی

علیرضا خدّامی

عضو کمیته علمی
khoddami.alirezashahroodut.ac.ir
دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدعلی دهقان

محمدعلی دهقان

عضو کمیته علمی
dehghanvru.ac.ir
دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان
محسن رستمیان‌دلاور

محسن رستمیان‌دلاور

عضو کمیته علمی
m.rostamianub.ac.ir
دانشگاه بجنورد
محمد رمضانپور

محمد رمضانپور

عضو کمیته علمی
ramezanpourdu.ac.ir
دانشگاه دامغان
عباس سهله

عباس سهله

عضو کمیته علمی
sahlehjguilan.ac.ir
دانشگاه گیلان
محمد صال‌مصلحیان

محمد صال‌مصلحیان

عضو کمیته علمی
moslehianum.ac.ir
دانشگاه فردوسی مشهد
علی‌اکبر عارفی‌جمال

علی‌اکبر عارفی‌جمال

عضو کمیته علمی
arefijamaalhsu.ac.ir
دانشگاه حکیم سبزواری
رجبعلی کامیابی‌گُل

رجبعلی کامیابی‌گُل

عضو کمیته علمی
kamyabium.ac.ir
دانشگاه فردوسی مشهد
محسن کیان

محسن کیان

عضو کمیته علمی
kianub.ac.ir
دانشگاه بجنورد
سمیه گرایلوتنها

سمیه گرایلوتنها

عضو کمیته علمی
so.grailooesfarayen.ac.ir
دانشگاه اسفراین
سمیّه محمّدزاده

سمیّه محمّدزاده

عضو کمیته علمی
smohamadub.ac.ir
دانشگاه بجنورد
علیرضا مدقالچی

علیرضا مدقالچی

عضو کمیته علمی
a_medghalchikhu.ac.ir
دانشگاه خوارزمی
رسول نصراصفهانی

رسول نصراصفهانی

عضو کمیته علمی
isfahanicc.iut.ac.ir
دانشگاه صنعتی اصفهان
ابوالفضل نیازی‌مطلق

ابوالفضل نیازی‌مطلق

عضو کمیته علمی
a.niaziub.ac.ir
دانشگاه بجنورد

کمیته اجرایی

محمد دهقان‌نیّری

محمد دهقان‌نیّری

عضو کمیته اجرایی
m.dehghanub.ac.ir
دانشگاه بجنورد
محمد علی‌نژاد مفرد

محمد علی‌نژاد مفرد

عضو کمیته اجرایی
m.alinejadub.ac.ir
دانشگاه بجنورد
سیدمهدی کاظمی‌

سیدمهدی کاظمی‌

عضو کمیته اجرایی
m.kazemiub.ac.ir
دانشگاه بجنورد
محسن کیان

محسن کیان

دبیر اجرایی
kianub.ac.ir
دانشگاه بجنورد
حسین لکزیان

حسین لکزیان

عضو کمیته اجرایی
h_lakzianpnu.ac.ir
دانشگاه پیام‌نور
حمیده نسب‌زاده

حمیده نسب‌زاده

عضو کمیته اجرایی
h.nasabzadehub.ac.ir
دانشگاه بجنورد
طیبه نصری

طیبه نصری

عضو کمیته اجرایی
t.nasriub.ac.ir
دانشگاه بجنورد
مهدی نودهی

مهدی نودهی

عضو کمیته اجرایی
m.nodehiub.ac.ir
دانشگاه بجنورد