کمیته علمی
حمیدرضا ابراهیمی‌ویشکی
عضو کمیته علمی
دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیکی: vishki [at] um.ac.ir
فاطمه ابطحی‌فروشانی
عضو کمیته علمی
دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: f.abtahi [at] sci.ui.ac.ir
مجید اسحاقی‌گرجی
عضو کمیته علمی
دانشگاه سمنان
پست الکترونیکی: meshaghi [at] semnan.ac.ir
غلام‌حسین اسلام‌زاده
عضو کمیته علمی
دانشگاه شیراز
پست الکترونیکی: esslamz [at] shirazu.ac.ir
فاطمه اسماعیل‌زاده
عضو کمیته علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
پست الکترونیکی: esmaeelzadeh [at] bojnourdiau.ac.ir
صدیقه باروط‌ کوب
دبیر کمیته علمی
دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: s.barutkub [at] ub.ac.ir
علی جباری‌شاهزاده‌محمدی
عضو کمیته علمی
دانشگاه شهیدباهنر کرمان
پست الکترونیکی: jabbari [at] uk.ac.ir
آرمین حاجیان
عضو کمیته علمی
دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: a.hadjian [at] ub.ac.ir
علیرضا خدّامی
عضو کمیته علمی
دانشگاه صنعتی شاهرود
پست الکترونیکی: khoddami.alireza [at] shahroodut.ac.ir
محمدعلی دهقان
عضو کمیته علمی
دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان
پست الکترونیکی: dehghan [at] vru.ac.ir
محسن رستمیان‌دلاور
عضو کمیته علمی
دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: m.rostamian [at] ub.ac.ir
محمد رمضانپور
عضو کمیته علمی
دانشگاه دامغان
پست الکترونیکی: ramezanpour [at] du.ac.ir
عباس سهله
عضو کمیته علمی
دانشگاه گیلان
پست الکترونیکی: sahlehj [at] guilan.ac.ir
محمد صال‌مصلحیان
عضو کمیته علمی
دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیکی: moslehian [at] um.ac.ir
علی‌اکبر عارفی‌جمال
عضو کمیته علمی
دانشگاه حکیم سبزواری
پست الکترونیکی: arefijamaal [at] hsu.ac.ir
رجبعلی کامیابی‌گُل
عضو کمیته علمی
دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیکی: kamyabi [at] um.ac.ir
محسن کیان
عضو کمیته علمی
دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: kian [at] ub.ac.ir
سمیه گرایلوتنها
عضو کمیته علمی
دانشگاه اسفراین
پست الکترونیکی: so.grailoo [at] esfarayen.ac.ir
سمیّه محمّدزاده
عضو کمیته علمی
دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: smohamad [at] ub.ac.ir
علیرضا مدقالچی
عضو کمیته علمی
دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: a_medghalchi [at] khu.ac.ir
رسول نصراصفهانی
عضو کمیته علمی
دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: isfahani [at] cc.iut.ac.ir
ابوالفضل نیازی‌مطلق
عضو کمیته علمی
دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: a.niazi [at] ub.ac.ir
کمیته اجرایی
محمد دهقان‌نیّری
عضو کمیته اجرایی
دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: m.dehghan [at] ub.ac.ir
محمد علی‌نژاد مفرد
عضو کمیته اجرایی
دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: m.alinejad [at] ub.ac.ir
سیدمهدی کاظمی‌
عضو کمیته اجرایی
دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: m.kazemi [at] ub.ac.ir
محسن کیان
دبیر اجرایی
دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: kian [at] ub.ac.ir
حسین لکزیان
عضو کمیته اجرایی
دانشگاه پیام‌نور
پست الکترونیکی: h_lakzian [at] pnu.ac.ir
حمیده نسب‌زاده
عضو کمیته اجرایی
دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: h.nasabzadeh [at] ub.ac.ir
طیبه نصری
عضو کمیته اجرایی
دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: t.nasri [at] ub.ac.ir
مهدی نودهی
عضو کمیته اجرایی
دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: m.nodehi [at] ub.ac.ir