الگوریتم‌های پیمانه‌ای برای محاسبه پایه‌های گروبنر
کد مقاله : 1008-SHAA
نویسندگان:
مریم طاعتی *1، علی اکبرنیا2
1حق التدریس در دانشگاه
2عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
چکیده مقاله:
محاسبه پایه‌های گروبنر با کمک الگوریتم بوخبرگر هنگامی که ضرایب اعداد گویا باشند، رشد ضرایب متغیرها با مشکل مواجه می‌شود. یکی از روش‌های پیشنهادی برای حل این مشکل استفاده از روش‌های پی-ادیک و پیمانه‌ای است که برای محدود کردن رشد ضرایب متغیرها به کار می‌رود. این روش‌ها بر مبنای بزرگترین مقسوم علیه مشترک پیمانه‌ای تعمیم داده می‌شوند که محاسبه پایه‌های گروبنر را بهبود می‌بخشند. این الگوریتم‌ها اعداد اول را قبل از ترفیع بررسی کرده، سپس از الگوریتمی برای بررسی درست بودن نتیجه استفاده می‌کنند و نیز مشخصات کاملی از اعداد اول بد شانس نیز ارایه می‌شود.
کلیدواژه ها:
چندجمله‌ای اولیه، عدد اول خوش شانس، عدد اول بد شانس، تابع هیلبرت، عدد اول خوش شانس هیلبرت، عدد اول بد شانس هیلبرت
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
دهمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها