توپولوژی محدب موضعی روی دوگان جبر گروهی
کد مقاله : 1010-SHAA
نویسندگان:
علی غفاری *1، سیده سمانه جوادی سیاهکله2
1دانشکده ریاضی دانشگاه سمنان. سمنان- ایران.
2گروه ریاضی، دانشکده ریاضی و آمار، دانشگاه سمنان. سمنان ایران.
چکیده مقاله:
فرض کنیم G گروه هاسدورف و فشرده موضعی باشد. روی دوگان جبر گروهی L^1(G) یک توپولوژی محدب موضعی تعریف می کنیم. این توپولوژی را با توپولوژی های شناخته شده روی دوگان جبرهای گروهی مقایسه کرده و نتایجی درباره ارتباط بین میانگبن های پابای چپ توپولوژیک و میانگین پایای چپ بدست می آوریم.
کلیدواژه ها:
توپولوژی محدب موضعی، جبرهای باناخ، جبرهای گروهی، میانگین پذیری
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
دهمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها