بررسی فضاهای سوبولف و ویژگی های آن
کد مقاله : 1013-SHAA
نویسندگان:
راضیه میرزاوند *
دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه پیام نور تهران
چکیده مقاله:
در این مقاله فضاهای سوبولف
$w^{k,p}$
که در آن
$k$
یک عدد صحیح مثبت و
$pgeq 1$
می‌باشد و نامساوی‌های سوبولف در فضاهای اقلیدسی و تعمیم آن‌ها به منفیلد‌های ریمانی را بررسی می‌کنیم.
کلیدواژه ها:
فضاهای سوبولف، نامساوی‌های سوبولف، نرم سوبولف، نامساوی پوانکاوه
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
دهمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها