الگوریتم جدید همگرایی قوی برای مسئله نابرابری تغییراتی و عملگر حل‌پذیر در فضاهای باناخ
کد مقاله : 1015-SHAA
نویسندگان:
مصطفی قدم پور *
هیات علمی دانشگاه پیام نور
چکیده مقاله:
در این مقاله، یک الگوریتم برای حل مسئله نابرابری تغییراتی در فضاهای باناخ تعریف می کنیم. هدف ما پیدا کردن یک عنصر مشترک از مجموعه جواب‌های مسئله نابرابری تغییراتی و مجموعه نقاط ثابت یک عملگر حل‌پذیر است. سپس همگرایی قوی دنباله تولید شده با این الگوریتم در شرایط مناسب اثبات خواهد شد.
کلیدواژه ها:
مسئله نقطه ثابت، عملگر یکنوای ماکسیمال، عملگر یکنوای قوی معکوس
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
دهمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها