کاربرد تابع میتاگ لفلر در اثبات وجود و منحصر به فردی جواب معادله غیر خطی لانگوین کسری شامل دو مرتبه کسری
کد مقاله : 1047-SHAA
نویسندگان:
ملیحه جهانتیغ *، مریم عرب عامری، حمید باغانی
دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان
چکیده مقاله:
چکیده. در این مقاله حل پذیری مسئله مقدار اولیه لانگوین کسری شامل دومرتبه کسری موردبحث قرار می گیرد. ابتدا معادله لانگوین کسری به
مسئله نقطه ثابت تبدیل شده و وجود و منحصربه فردی آن باتوجه به قضایای نقطه ثابت مورد بررسی قرار می گیرد. سپس برای تسهیل درروند
حل معادله لانگوین کسری، با استفاده از برخی خواص عملگر انتگرال پرابهاکار، معادله دیفرانسیل کسری موردنظر به معادله انتگرال ولترا
تبدیل می شود که در هسته شامل تابع میتاگ − لفلراست. با استفاده از نمایش جدید، مسئله نقطه ثابت مربوط به معادله لانگوین کسری را
پیدا کرده و سپس وجود و منحصربه فردی جواب آن مورد بررسی قرارمی گیرد. در پایان با استفاده از معادله انتگرال به دست آمده جواب معادله
لانگوین کسری را با استفاده از یک دنباله تکراری تقریب می زنیم.
کلیدواژه ها:
واژه های کلیدی: معادله لانگوین کسری، تابع میتاگ لفلر، عملگر انتگرال پرابهاکار، قضیه نقطه ثابت.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
دهمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها